>

TÖRTÉNELEM - Kisfaludy Gőzhajó

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:
  A balatoni gőzhajózás születése

Bár a Festeticsek hajóforgalma megszűnt a Balatonon, a kor ipari és kereskedelmi fejlődése elodázhatatlanná tette a közlekedés és úthálózat fejlesztését. Idejét múlt lett az a gondolkodásmód, melyet néhány megyei hatóság vagy földesúr képviselt: „a megyeihatóságok nem javították az utakat. Sőt némelyek szándékosan hanyagolták el a közlekedés eszközeit, hogy lehetetlenné tegyék más megyék versenyét, s hogy ne hozhassanak gabonát a piaczra” írja Grünwald Béla.19 Felvilágosult emberek és olyan reformer, mint Széchenyi István világosan látták, hogy a fejlődés módja, ha az országot bekapcsolják abba a vérkeringésbe, melyet a korszerű közlekedési hálózatok és ipari fejlődés jelentett Európa szerte. Ennek a hálózatnak az ütőerei pedig a jó minőségű és megfelelő tempóban járható utak, vasút és vízi útvonalak. „A könnyű és biztos közlekedés nélkülözhetetlen az iparra és kereskedésre nézve.” 20 Széchenyi külföldi útjai alkalmával rengeteg tapasztalatot, ötletet szerezett és nem volt rest azon munkálkodni, hogy ezt a tudást, gondolkodásmódot itthon kamatoztassa, terjessze. Könyveiben, országgyűlési beszédeiben sok egyéb témakör mellett, hirdeti a közlekedési hálózat kiépítésének fontosságát. És hogy miként integrálható a Balaton-vidéke az ország éppen kialakulóban lévő, akkor ideálisnak tartott Pest - Buda - Óbuda központú, sugár irányú közlekedés rendszerébe? Ezt Széchenyi megválaszolta közlekedésügyi javaslatában, melyben választ ad a Balaton-vidék közlekedésének egyik legfontosabb kérdésére is. Álláspontja szerint a Déli Vasút vonalát a Kassa - Fiume átlóba illesztve frekventált helyzetbe hozza Siófokot, és a Balaton déli partjának településeit. S hogy mindez hogyan kapcsolódik a hajózáshoz? 1846-ban még nem volt rövid távú realitása annak, hogy a vasút egyhamar eléri a Balatont, így a már említett közlekedési tengely Pest - Fiume közötti szakaszának része lehetett a balatoni vízi út is. A közvetlen Balaton-part meglehetősen elhanyagolt, ritkán lakott, néhány présházat, kisebb révhelyeket és halászattal foglalkozó családokat leszámítva.
Kossuth 1842 nyarán, Balatonfüreden kelt fürdőlevelében hívja fel a figyelmet a Balaton hajózással kapcsolatos kihasználatlanságára. Az időrendi hűség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy Kossuthot megelőzve már 1837-ben egy lesencetomaji földbirtokos, Hertelendy Károly, korábban Zala vármegye alispánja és országgyűlési követ is ecseteli a füredi savanyúkút mellé kihelyezett panaszkönyvben a hajóközlekedés várható előnyeit. „21 fürdővendég csatlakozik aláírásával Hertelendy Károly véleményéhez, majd 1838. július 9-én ismét 27 fürdővendég sürgette a gőzhajózás és úszóiskola megteremtését”. Néhány évvel később ő lett a legaktívabb és leglelkesebb munkatársa Széchenyinek a balatoni gőzhajózás megteremtésében.

  A Kisfaludy gőzhajó születése

Az 1846.04.05-i közgyűlésen tehát Széchenyi bejelenti, hogy a gőzgépek készülnek a Penn gyárban a hajótest pedig Óbudán és három hónap múlva készen is lesz, fedélzetén pedig 300 embert szállíthat és 2000 mázsa teherbírású uszályt vontathat. Precious, óbudai hajóépítő mester júniusban utazott Füredre, ahová közúton és darabokban szállították le a hajó részeit. A gőzgép berendezései is ide érkeztek Angliából részben tengeri, részben szárazföldi úton. Eötvös Károly a következőket írja úti naplójába: „A gőzhajó egyes részeit Angliában csinálták, tengeren át Triesztbe hozták s nagy termetes német lovakon Füredre szállították. A hajótest Füreden készült, néhány trieszti és egy csomó komáromi hajóács kezével. A száz meg ezer darab gép és hajórészlet ott volt elrakva a parti gyepen. Természetesen vasból minden darab”. Óbudai, trieszti és komáromi hajóépítők dolgoztak tehát a Kisfaludyn, s Széchenyi, mint gondos gazda mindenre kiterjedően figyelt és irányított. Férfi létére a hajó belső ízlésvilágának kialakításába is állást foglalt, mint az a Masjon igazgatónak 1846.06.12-én írt leveléből kiderül: „Fehér és arany, és tükrök keskeny oszlopokkal mahagóniból”. Szükség esetén Masjon a berendezéssel kapcsolatban, Széchenyi feleségéhez fordulhatott tanácsért. A ránk maradt ábrázolások alapján én egy nagyon ízléses és szép hajónak képzelem a Kisfaludy gőzöst, ezért úgy gondolom, hogy Masjon igazgató élt a lehetőséggel és a női ízlést is figyelembe vehették az építéskor. Angliából 1846 júniusának második felében indultak el a gépalkatrészek Füredre, Széchenyi július 3-én értesíti Hertelendyt, hogy „Penn június 23-ikárul írt, hogy az erőművek készek és indulóban vannak”. A hajóépítés egész nyáron folytatódott a füredi parton, sok arra járó ember legnagyobb csodálatára. Fennmaradt egy nagyon érdekes forrás a hajóépítés egy napjáról Francsics Károly (1808-1880) veszprémi borbély naplójában, aki akkor a parton sétált családjával: „Gyönyörű sétatér végén magas állásokra felállítva találánk az éppen akkor épülőfélben lévő gőzhajót, melynek mind a két oldala mellett egy-egy dúc vala a földben felállítva, mindegyikre egy-egy fekete tábla szegezve, melyeken fehér bötükkel ezen felirat: Kisfaludy (a hajó neve) feljárás tiltatik vala olvasható. Jó darabig bámulánk az egészen vaslapokból épülendő gőzöst mely lapok izmos, tüzes vasszegekkel kovácsoltattak szorosan egymás szélére”.

        A gőzhajó próbaútja

A Kisfaludyt 1846.09.21-én, Széchenyi István születésnapján bocsájtották vízre, de ekkor a hajó még nem volt teljesen kész. Elsősorban a műszaki, gépészeti munkákkal készültek el a vízrebocsátás idejére, majd a próbautakat követően még dolgoztak a hajón.
Széchenyi maga sem tartotta szükségesnek, hogy a szűk körűre tervezett szakmai próbaútra teljes készültségre hozzák a hajót, mint azt 1846.09.27-én kelt levelében Hertelendy Károlynak írja. „A hajót jó volna az idén egészen el nem készítni, ti. cabinjét, festését sat., de csak pongyolán tenni meg az első próbát, mert különben el volna hamarkodva az egész”. A hajót a mai belső móló mellett, a parti sétány végénél engedték vízre Tasner Antal, Adam Clark, John Masjon, Hertelendy Károly, Beszédes József vízmérnök, hajóépítő munkások és seregnyi néző jelenlétében. A Pesti Divatlap október 3-i száma így tudósított: „Ez érdekes ünnepélyt a Balaton partján mozsárdurrogások hirdették.” „a vidék minden részéből összesereglett nagyszámú közönség a karzaton helyet foglalt hajóhoz tolakodott: s miután ez fölszenteltetett, a jelenvoltak áldásától kísérve ereszkedett le a magyar tenger tükrére”. Érdekes idézetet találtam Francsics Károly már említett naplójában, mely egy, az ünnepség alatt történt halálesetet örökített meg nekünk. „szeptember 21-én Fürednél, hol felépült, eresztetett a Balatonra nagy zene és mozsarak durrogása közt, melyek közül egy elszakadván, egy füredi parasztasszony leve áldozatja az ünnepélynek, szörnyű halálra üté az elszakadt ércdarab”.
A vízre tételt követően Széchenyi megkérte Hertelendy Károlyt, hogy jelölje ki a próbautak pontos dátumát. „Minél előbb fogom Ön által megtudhatni, Kisfaludy teljes biztonsággal mikor induland annál szívesebben veendem. Ismételve kérem Önt, ne tegye a határidőt igen szorosra.” Az első kipróbálást szűk körben gondolta célszerűnek, hogy a „nyilvános első kirándulás” gond nélkül történjen. Széchenyi az első nyilvános utazásra már rangos vendégeket kívánt invitálni, illetve célszerűnek tartotta az „előkelő pénzeseket” külön levélben meghívni a próbára. Így meghívást kapott Festetics Antal, Zichy Miklós, Marich István Veszprém megyei főispán, Zichy Domonkos veszprémi püspök.
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz